+45 70 22 15 35

Åbent mellem 10.00 – 14.00

KUNDESERVICE@NEEDIT.DK

Send os en e-mail

+45 70 22 15 35

Open 10.00 – 14.00 (CET)

SUPPORT@PARKLITE.DE

Schicken Sie uns eine E-Mail

Park Lite Solar

Park Lite Solar er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS53 på forsiden.

 1. Aktivér indstillingstilstand ved at trykke på knap ❶ og holde den
  inde, indtil ”timer” begynder at blinke. Når “timer” blinker, skal du
  trykke gentagne gange på knap ❷, indtil timeren er korrekt indstillet.
 2. Tryk én gang på knap ❶, og “minutter” blinker. Indstil minutter med
  knap ❷. Indstil år, måned og dato som ovenfor (i nævnte rækkefølge).
 3. Vælg, hvordan parkeringsstarttiden skal håndteres.
  1:PE Parkeringstidspunktet indstilles til nærmeste kvarter. Hvis du parkerer 13:07, vil displayet vise 13:15. Dette er et krav eksempelvis i Danmark og Østrig. 2:PE Parkeringstidspunktet indstilles til nærmeste halve time. Hvis du parkerer 13:07 vil displayet vise 13:30. Dette er et krav eksempelvis i Finland, Sverige, Tyskland og Schweiz. 0:PE Parkeringstidspunktet indstilles til det præcise klokkeslæt. Hvis du parkerer 13:07, vil displayet vise 13:07. Dette er et krav eksempelvis i Estland og Norge.
 4. Når alle indstillinger er udført, vil det kun være (:), der blinker. Når du har indstillet ovenstående oplysninger, må ingen tal i displayet blinke.
 5. Hold knap ❷ inde, indtil displayet viser ”oF:Su”. Displayet vender automatisk tilbage til funktionstilstand.

Park Lite Solar er testet til at klare de mest ekstreme temperaturer fra -20 til +75 grader. Den er testet både i laboratorium og under naturlige forhold sommer og vinter.

Park Lite Solar virker som elektronisk parkeringsskive, selv om den udsættes for temperaturer ud over de her nævnte, men det kan forringe batteriets levetid således, at den anførte levetid kan forkortes med op til 30 %, afhængigt af, hvor lang tid batteriet udsættes for ekstreme temperaturer.

Hvis du køber en ny bil eller skal skifte forrude, kan du få klæbepuderne på parkeringsskiven til at slippe ved at opvarme området, f.eks. med en hårtørrer, mens du vedvarende og forsigtigt trækker i parkeringsskiven.

Hvis du ikke kan få skiven af med denne fremgangsmåde, kan du tage en skarp, bøjelig køkkenkniv eller en hobbykniv med langt blad og skære alle puder igennem. Derefter kan du nulre puderne af på både vinduet og Park Lite Solar.

Klæbepuderne kan købes hos de fleste Park Lite Solar-forhandlere. Vi anbefaler altid, at man bruger de originale 3M puder, da disse er testet med produktet.

Park Lite Solar er et lukket system og testet til at være upåvirkelig. Desuden ødelægges teknikken automatisk, hvis man forsøger at åbne parkeringsskiven.

Når du parkerer din bil, stiller Park Lite Solar sig på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (f.eks. ved ankomst 11:37 vil ParkOne 2 stille sig på 11:45).

Ved skader, tyveri, hærværk og lignende kommer det an på, hvilken forsikring du har. Du kan kontakte dit forsikringsselskab.

Park Lite Solar virker i alle typer biler, inklusive hybrid- og elbiler.

En godkendt elektronisk parkeringsskive monteret i en dansk indregistreret bil kan lovligt anvendes i hele EU. Vær dog opmærksom på skiltning og på, at lokale bestemmelser kan variere meget fra sted til sted.

Batteriet holder i op til 5 år. Dette kan variere alt efter hvor ofte Park Lite Solar kører på solceller.

Park Lite Solar bruger maks. 20 sekunder på at stille parkeringstiden, men det kan føles længere, hvis man står og venter på det.

Ruden har muligvis ikke været ren eller varm nok. Det er vigtigt, at ruden varmes op til MINDST 15 grader, da limen på klæbepuderne ellers, på grund af kondensering, ikke kan binde ordentligt ved monteringen. Prøv eventuelt at varme ruden forsigtigt op med en hårtørrer.

Klæbepuderne kan ikke genbruges, hvis de først er faldet ned – køb i givet fald et nyt klæbepudesæt hos en Park Lite Solar forhandler.

Park Lite Solar​ is approved by the Danish transport authority in accordance with Executive Order no. 327 (2003) on parking discs, and approval code FS53 is imprinted on the front.

 1. Activate setting mode by pressing button ❶ and holding it down until “timer” starts blinking. When “timer” blinks, press button ❷ repeatedly until the timer is correctly set.
 2. Press button ❶ once, and “minutes” will blink. Set the minutes using button ❷. Set the year, month, and date as mentioned above (in the specified order).
 3. Choose how the parking start time should be handled.
  1:PE Parking time is set to the nearest quarter. If you park at 13:07, the display will show 13:15. This is a requirement, for example, in Denmark and Austria. 2:PE Parking time is set to the nearest half-hour. If you park at 13:07, the display will show 13:30. This is a requirement, for example, in Finland, Sweden, Germany, and Switzerland. 0:PE Parking time is set to the exact time. If you park at 13:07, the display will show 13:07. This is a requirement, for example, in Estonia and Norway.
 4. Once all settings are done, only “:” will blink. When you have set the above information, no numbers in the display should blink.
 5. Hold down button ❷ until the display shows “oF:Su.” The display will automatically return to function mode.

Park Lite Solar is tested to function at extreme temperatures from -20 to +75 °C. It is laboratory tested and tested under natural conditions (Summer and Winter).

If you buy a new car or replace the windscreen, to remove the self-adhesive pads on the parking disc, heat briefly, e.g. using a hair dryer, while pulling gently on the parking disc.

If you cannot remove the disc in this way, using a sharp, flexible kitchen knife or Stanley-type utility knife with a long blade, cut through all four pads. You can then rub the pads off both the windscreen and Park Lite Solar.

Self-adhesive pads are available at most Park Lite Solar dealers. We recommend that you use the original 3M pads as these are tested as suitable for use with the product.

Park Lite Solar is an enclosed system. It is tested as non-responsive to external impulses. If you attempt to open the parking disc, the software is programmed to self-destruct.

When you park your car, Park Lite Solar sets automatically at the next quarter of an hour after your time of arrival (e.g. if you arrive at 11:37, Park Lite Solar sets itself at 11:45).

In the event of damage, theft, vandalism, etc., your parking disc may be covered under the terms of your vehicle insurance. Ask your insurance company.

Park Lite Solar works in any type of vehicle, including hybrid and electrically-powered cars.

An approved electronic parking disc fitted to a vehicle that is registered in Denmark is legal for use in every EC Member State. Read the signs and don’t forget that local parking regulations vary.

The battery lasts for up to 5 years. This can vary depending on how often Park Lite Solar operates on solar cells.

It takes Park Lite Solar no more than 20 seconds to display your parking time – although 20 seconds seems like a long time when you’re standing and waiting for it to happen.

The windscreen was either not clean or warm enough when you attached the disc. It is important that you heat the windscreen to AT LEAST 15°C. If not, due to condensation, the adhesive on the pads won’t adhere properly to the windscreen. Try heating the windscreen carefully (e.g. using a hair dryer).

Once they have fallen off, the self-adhesive pads cannot be used again. You can purchase a new set of self-adhesive pads from your Park Lite Solar dealer.

ParkOne X

ParkOne X er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327 af 29/07/2022 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS52 på forsiden.

Hvis du opdager, at du har indstillet ParkOne X forkert, kan du altid begynde forfra på indstillingerne ved at holde knap ❶ inde, til tallet ”timer” blinker.

 1. Når “timer” blinker, skal du trykke gentagne gange på knap ❷, indtil time tallet er korrekt indstillet.
 2. Tryk én gang på knap ❶, og “minutter” blinker. Indstil minutter med knap ❷.
 3. Indstil år, måned og dato som ovenfor (i nævnte rækkefølge).
 4. Når du har indstillet ovenstående oplysninger, må ingen tal i displayet blinke.
 5. Bemærk dog at de to prikker (:) imellem klokkeslættet blinker hele tiden. Hvis ét af tallene blinker, tryk da gentagne gange på knap ❶ indtil ingen af tallene blinker.

ParkOne X er testet til at klare de mest ekstreme temperaturer fra -20 til +75 grader. Den er testet både i laboratorium og under naturlige forhold sommer og vinter.

ParkOne X virker som elektronisk parkeringsskive, selv om den udsættes for temperaturer ud over de her nævnte, men det kan forringe batteriets levetid således, at den anførte levetid på 2 år kan forkortes med op til 30 %, afhængigt af, hvor lang tid batteriet udsættes for ekstreme temperaturer.

Hvis du køber en ny bil eller skal skifte forrude, kan du få klæbepuderne på parkeringsskiven til at slippe ved at opvarme området, f.eks. med en hårtørrer, mens du vedvarende og forsigtigt trækker i parkeringsskiven.

Hvis du ikke kan få skiven af med denne fremgangsmåde, kan du tage en skarp, bøjelig køkkenkniv eller en hobbykniv med langt blad og skære alle 4 puder igennem. Derefter kan du nulre puderne af på både vinduet og ParkOne X.

Klæbepuderne kan købes hos de fleste ParkOne X-forhandlere. Vi anbefaler altid, at man bruger de originale 3M puder, da disse er testet med produktet.

ParkOne X er et lukket system og testet til at være upåvirkelig. Desuden ødelægges teknikken automatisk, hvis man forsøger at åbne parkeringsskiven.

Når du parkerer din bil, stiller ParkOne X sig på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (f.eks. ved ankomst 11:37 vil ParkOne X stille sig på 11:45).

Ved skader, tyveri, hærværk og lignende kommer det an på, hvilken forsikring du har. Du kan kontakte dit forsikringsselskab.

ParkOne X virker i alle typer biler, inklusive hybrid- og elbiler.

En godkendt elektronisk parkeringsskive monteret i en dansk indregistreret bil kan lovligt anvendes i hele EU. Vær dog opmærksom på skiltning og på, at lokale bestemmelser kan variere meget fra sted til sted.

Der går op til 5 år, før det indbyggede knapcellebatteri skal skiftes ud. ParkOne X er dermed meget økonomisk i drift.

At pilen på forsiden flimrer, har ingen betydning for funktionen af ParkOne X. ParkOne X virker, som den skal.

Pilen flimrer kun, når ParkOne X står i kraftigt direkte sollys, og flimmeret er afhængigt af, hvilken vinkel sollyset kommer fra.

Hvis du holder en hånd hen over ParkOne X og danner skygge, holder flimmeret op.

Alle LCD skærme flimrer mere eller mindre ved stærkt sollys. Det er helt normalt for en elektronisk parkeringsskive.

ParkOne X bruger maks. 20 sekunder på at stille parkeringstiden, men det kan føles længere, hvis man står og venter på det.

Ruden har muligvis ikke været ren eller varm nok. Det er vigtigt, at ruden varmes op til MINDST 15 grader, da limen på klæbepuderne ellers, på grund af kondensering, ikke kan binde ordentligt ved monteringen. Prøv eventuelt at varme ruden forsigtigt op med en hårtørrer.

Klæbepuderne kan ikke genbruges, hvis de først er faldet ned – køb i givet fald et nyt klæbepudesæt hos en ParkOne X forhandler.

ParkOne X is approved by the Danish transport authority in accordance with Executive Order no. 327 (2003) on parking discs, and approval code FS52 is imprinted on the front.

If you realize that you have set up ParkOne X incorrectly, you can always start over with the settings by holding down button ❶ until the “hours” digit flashes.

 1. When “hours” is flashing, press button ❷ repeatedly until the hour digit is correctly set.
 2. Press button ❶ once, and “minutes” will flash. Set the minutes using button ❷.
 3. Set the year, month, and date as described above (in the mentioned order).
 4. Once you have set the above information, no digits in the display should be flashing.
 5. Note, however, that the two dots (:) between the time will blink continuously. If any of the digits blink, press button ❶ repeatedly until none of the digits are flashing.

ParkOne X is tested to function at extreme temperatures from -20 to +75 °C. It is laboratory tested and tested under natural conditions (Summer and Winter).

If you buy a new car or replace the windscreen, to remove the self-adhesive pads on the parking disc, heat briefly, e.g. using a hair dryer, while pulling gently on the parking disc.

If you cannot remove the disc in this way, using a sharp, flexible kitchen knife or Stanley-type utility knife with a long blade, cut through all four pads. You can then rub the pads off both the windscreen and ParkOne X.

Self-adhesive pads are available at most ParkOne dealers. We recommend that you use the original 3M pads as these are tested as suitable for use with the product.

ParkOne X is an enclosed system. It is tested as non-responsive to external impulses. If you attempt to open the parking disc, the software is programmed to self-destruct.

When you park your car, ParkOne X sets automatically at the next quarter of an hour after your time of arrival (e.g. if you arrive at 11:37, ParkOne 2 sets itself at 11:45).

In the event of damage, theft, vandalism, etc., your parking disc may be covered under the terms of your vehicle insurance. Ask your insurance company.

ParkOne X works in any type of vehicle, including hybrid and electrically-powered cars.

An approved electronic parking disc fitted to a vehicle that is registered in Denmark is legal for use in every EC Member State. Read the signs and don’t forget that local parking regulations vary.

It can take up to 5 years before the built-in button cell battery needs to be replaced. ParkOne X is therefore very economical to operate.

A flickering arrow on the front of the disc is of no importance to the function of ParkOne X. Your ParkOne X is in good working order.

The arrow flickers only when ParkOne X is exposed to strong sunlight. The flickering depends on the angle of direction of the sunlight.

Hold your hand in front of ParkOne to shade it from the sun and the flickering stops.

All LCD displays flicker to some extent in strong sunlight. In fact, it’s quite normal for an electronic parking disc.

It takes ParkOne X no more than 20 seconds to display your parking time – although 20 seconds seems like a long time when you’re standing and waiting for it to happen.

The windscreen was either not clean or warm enough when you attached the disc. It is important that you heat the windscreen to AT LEAST 15°C. If not, due to condensation, the adhesive on the pads won’t adhere properly to the windscreen. Try heating the windscreen carefully (e.g. using a hair dryer).

Once they have fallen off, the self-adhesive pads cannot be used again. You can purchase a new set of self-adhesive pads from your ParkOne X dealer.

ParkOne 2

ParkOne 2 er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS26 på forsiden.

Vend P-skiven med bagsiden opad. Sæt én eller flere negle ind i sprækken øverst på den runde bagklap og træk bagklappen af.

 1. Aktiver indstillingstilstand ved at trykke med en spids genstand eller en negl på knap 1 og holde den inde, indtil ”timer” begynder at blinke.
 1. Når ”timer” blinker, tryk da gentagne gange på knap 2 (+) indtil timer er korrekt indstillet.
 2. Tryk én gang på knap 1 , og ”minutter” blinker. Indstil minutter med knap 2 (+).
 3. Indstil år, måned og dag som ovenfor (i nævnte rækkefølge).
 4. Til sidst trykkes på knap 1 igen, så det kun er (:) mellem timer og minutter, der blinker.
 5. Monter bagstykket igen.
 6. Kontrol: 
  Tjek at tiden vises korrekt på P-skivens forside. (ca. 10 sek.)

ParkOne 2 er testet til at klare de mest ekstreme temperaturer fra -20 til +75 grader. Den er testet både i laboratorium og under naturlige forhold sommer og vinter.

ParkOne 2 virker som elektronisk parkeringsskive, selv om den udsættes for temperaturer ud over de her nævnte, men det kan forringe batteriets levetid således, at den anførte levetid på 2 år kan forkortes med op til 30 %, afhængigt af, hvor lang tid batteriet udsættes for ekstreme temperaturer.

Hvis du køber en ny bil eller skal skifte forrude, kan du få klæbepuderne på parkeringsskiven til at slippe ved at opvarme området, f.eks. med en hårtørrer, mens du vedvarende og forsigtigt trækker i parkeringsskiven.

Hvis du ikke kan få skiven af med denne fremgangsmåde, kan du tage en skarp, bøjelig køkkenkniv eller en hobbykniv med langt blad og skære alle 4 puder igennem. Derefter kan du nulre puderne af på både vinduet og ParkOne 2.

Klæbepuderne kan købes hos de fleste ParkOne 2-forhandlere. Vi anbefaler altid, at man bruger de originale 3M puder, da disse er testet med produktet.

ParkOne 2 er et lukket system og testet til at være upåvirkelig. Desuden ødelægges teknikken automatisk, hvis man forsøger at åbne parkeringsskiven.

Når du parkerer din bil, stiller ParkOne 2 sig på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (f.eks. ved ankomst 11:37 vil ParkOne 2 stille sig på 11:45).

Ved skader, tyveri, hærværk og lignende kommer det an på, hvilken forsikring du har. Du kan kontakte dit forsikringsselskab.

ParkOne 2 virker i alle typer biler, inklusive hybrid- og elbiler.

En godkendt elektronisk parkeringsskive monteret i en dansk indregistreret bil kan lovligt anvendes i hele EU. Vær dog opmærksom på skiltning og på, at lokale bestemmelser kan variere meget fra sted til sted.

Batteriet holder i mindst 2 år, og når der er ca. én uges strømforbrug tilbage, blinker dioden i 10 sekunder, hver gang ParkOne 2 går ind i eller ud af parkeringstilstand. Dioden sidder i sprækken ved den runde knap på bagsiden af p-skiven.

Batteriet kan købes i en butik, der sælger knapbatterier.

Når batteriet skiftes, har du ca. 5 minutter til at skifte det i, uden at du mister tidsindstillingerne i elektronikken. Vær opmærksom på, at p-skivens LCD-skærme slukker for at spare strøm, så undgå at forlade bilen, da p-skiven ikke viser tiden.

Hvis du ikke når at skifte batteriet i tide, skal du blot indkode tiden og datoen igen som beskrevet tidligere.

At pilen på forsiden flimrer, har ingen betydning for funktionen af ParkOne 2. ParkOne 2 virker, som den skal.

Pilen flimrer kun, når ParkOne 2 står i kraftigt direkte sollys, og flimmeret er afhængigt af, hvilken vinkel sollyset kommer fra.

Hvis du holder en hånd hen over ParkOne 2 og danner skygge, holder flimmeret op.

Alle LCD skærme flimrer mere eller mindre ved stærkt sollys. Det er helt normalt for en elektronisk parkeringsskive.

ParkOne 2 bruger maks. 20 sekunder på at stille parkeringstiden, men det kan føles længere, hvis man står og venter på det.

Ruden har muligvis ikke været ren eller varm nok. Det er vigtigt, at ruden varmes op til MINDST 15 grader, da limen på klæbepuderne ellers, på grund af kondensering, ikke kan binde ordentligt ved monteringen. Prøv eventuelt at varme ruden forsigtigt op med en hårtørrer.

Klæbepuderne kan ikke genbruges, hvis de først er faldet ned – køb i givet fald et nyt klæbepudesæt hos en ParkOne 2 forhandler.

ParkOne 2 is approved by the Danish transport authority in accordance with Executive Order no. 327 (2003) on parking discs, and approval code FS26 is imprinted on the front.

With the back of the parking disk facing you, slide one or two nails into the slit at the
top of the circular back cover and pull it off.

 1. To activate the setting function, press and hold down button 1 with a sharp point until ”hours” starts to flash.
 2. When ”hours” flashes, press repeatedly on button 2 (+) until the clock is set at the correct hour.
 3. Press button 1 once until ”minutes” starts to flash. Set minutes using button 2 (+).
 4. Set year, month and date as described above (in this order).
 5. Press button 1 once more until only the two dots (:) between the hours and minutes flashes.
 6. Replace the back cover.
 7. Control:
  Check that the time is displayed correctly on the front of the disc. (about 10 sec.)

ParkOne 2 is tested to function at extreme temperatures from -20 to +75 °C. It is laboratory tested and tested under natural conditions (Summer and Winter).

If you buy a new car or replace the windscreen, to remove the self-adhesive pads on the parking disc, heat briefly, e.g. using a hair dryer, while pulling gently on the parking disc.

If you cannot remove the disc in this way, using a sharp, flexible kitchen knife or Stanley-type utility knife with a long blade, cut through all four pads. You can then rub the pads off both the windscreen and ParkOne 2.

Self-adhesive pads are available at most ParkOne dealers. We recommend that you use the original 3M pads as these are tested as suitable for use with the product.

ParkOne 2 is an enclosed system. It is tested as non-responsive to external impulses. If you attempt to open the parking disc, the software is programmed to self-destruct.

When you park your car, ParkOne 2 sets automatically at the next quarter of an hour after your time of arrival (e.g. if you arrive at 11:37, ParkOne 2 sets itself at 11:45).

In the event of damage, theft, vandalism, etc., your parking disc may be covered under the terms of your vehicle insurance. Ask your insurance company.

ParkOne 2 works in any type of vehicle, including hybrid and electrically-powered cars.

An approved electronic parking disc fitted to a vehicle that is registered in Denmark is legal for use in every EC Member State. Read the signs and don’t forget that local parking regulations vary.

The battery will last for approximately 3 years. When there is about one week’s battery power remaining, the diode flashes for 10 seconds, when ParkOne 2 enters or leaves parking mode. The diode is located in the slit close to the round button on the back of the parking disc.

You can buy a suitable battery at any store which sells button cell batteries.

When you replace the battery, you have about five minutes to replace the battery without losing the electronic settings. Note that the parking disc’s LCD display shuts down to save battery power. If the parking disc does not display the time, don’t leave your vehicle.

If you do not manage to replace the battery within five minutes, enter the time and date again (see above).

A flickering arrow on the front of the disc is of no importance to the function of ParkOne 2. Your ParkOne 2 is in good working order.

The arrow flickers only when ParkOne 2 is exposed to strong sunlight. The flickering depends on the angle of direction of the sunlight.

Hold your hand in front of ParkOne to shade it from the sun and the flickering stops.

All LCD displays flicker to some extent in strong sunlight. In fact, it’s quite normal for an electronic parking disc.

It takes ParkOne 2 no more than 20 seconds to display your parking time – although 20 seconds seems like a long time when you’re standing and waiting for it to happen.

The windscreen was either not clean or warm enough when you attached the disc. It is important that you heat the windscreen to AT LEAST 15°C. If not, due to condensation, the adhesive on the pads won’t adhere properly to the windscreen. Try heating the windscreen carefully (e.g. using a hair dryer).

Once they have fallen off, the self-adhesive pads cannot be used again. You can purchase a new set of self-adhesive pads from your ParkOne 2 dealer.

Park Mini

PARK MINI er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS21 på forsiden.

 1. Park Mini installAktiver indstillingstilstand ved at trykke med en spids genstand på knap 1 og holde den inde, til ”timer” begynder at blinke.
 2. Når “timer” blinker, skal du trykke gentagne gange på knap 2, indtil timer er korrekt indstillet.
 3. Tryk én gang på knap 1, og “minutter” blinker. Indstil minutter med knap 2.
 4. Indstil år, måned og dato som ovenfor (i nævnte rækkefølge.
 5. Til sidst trykkes på knap 1 igen, så det kun er (:) mellem timer og minutter, der blinker.
 6. Kontrol:
  Tjek at tiden vises korrekt på P-skivens forside. (ca. 10 sek.)

PARK MINI er testet til at klare de mest ekstreme temperaturer fra -20 til +75 grader. Den er testet både i laboratorium og under naturlige forhold fra Lapland til Sahara.

PARK MINI virker som elektronisk parkeringsskive, selv om den udsættes for temperaturer ud over de her nævnte, men det kan forringe batteriets levetid således, at den anførte levetid på 2 år kan forkortes med op til 30 %, afhængigt af, hvor lang tid batteriet udsættes for ekstreme temperaturer.

Hvis du køber en ny bil eller skal skifte forrude, kan du få klæbepuderne på parkeringsskiven til at slippe ved at opvarme området, f.eks. med en hårtørrer, mens du vedvarende og forsigtigt trækker i parkeringsskiven.

Hvis du ikke kan få skiven af med denne fremgangsmåde, kan du tage en skarp, bøjelig køkkenkniv eller en hobbykniv med langt blad og skære de 2 puder igennem. Derefter kan du nulre puderne af på både vinduet og PARK MINI.

Klæbepuderne kan købes hos de fleste PARK MINI forhandlere. Vi anbefaler, at man altid benytter de originale 3M puder, da disse er testet med produktet.

PARK MINI er et lukket system og testet til at være upåvirkelig. Desuden ødelægges teknikken automatisk, hvis man forsøger at åbne parkeringsskiven.

Når du parkerer din bil, stiller PARK MINI sig på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (f.eks. ved ankomst 11:37 vil PARK MINI stille sig på 11:45).

PARK MINI virker i alle typer biler, inklusive hybrid- og elbiler.

En godkendt elektronisk parkeringsskive monteret i en dansk indregistreret bil kan lovligt anvendes i hele EU. Vær dog opmærksom på skiltning og på, at lokale bestemmelser kan variere meget fra sted til sted.

Batteriet holder i mindst 2 år, og når der er ca. én uges strømforbrug tilbage, blinker dioden i 10 sekunder, hver gang PARK MINI går ind i eller ud af parkeringstilstand.

Batteriet kan købes i en butik, der sælger knapbatterier.

Husk at indstille tiden og datoen igen som beskrevet tidligere.

PARK MINI bruger maks. 20 sekunder på at stille parkeringstiden.

Ruden har muligvis ikke været varm nok. Det er vigtigt, at ruden varmes op til MINDST 15 grader, da limen på klæbepuderne ellers, på grund af kondensering, ikke kan binde ordentligt ved monteringen. Prøv eventuelt at varme ruden forsigtigt op med en hårtørrer. Klæbepuderne kan ikke genbruges, hvis de først er faldet ned – køb i givet fald et nyt klæbepudesæt hos en PARK MINI forhandler.

 1. Aktiver indstillingstilstand ved at trykke med en spids genstand på knap 1 og holde den inde, til ”timer” begynder at blinke.
 2. Når “timer” blinker, skal du trykke gentagne gange på knap 2, indtil timer er korrekt indstillet.
 3. Tryk én gang på knap 1, og “minutter” blinker. Indstil minutter med knap 2.
 4. Indstil år, måned og dato som ovenfor (i nævnte rækkefølge.
 5. Til sidst trykkes på knap 1 igen, så det kun er (:) mellem timer og minutter, der blinker.
 6. Kontrol:
  Tjek at tiden vises korrekt på P-skivens forside. (ca. 10 sek.)

PARK MINI is approved by the Danish transport authority in accordance with Executive Order no. 327 (2003) on parking discs, and approval code FS21 is imprinted on the front.

 1. To activate the setting function, press and hold down button 1 with a sharp point until ”hours” starts to flash.
 2. When ”hours” flashes, press repeatedly on button until the clock is set at the correct hour.
 3. Press button 1 once until ”minutes” starts to flash. Set minutes using button 2.
 4. Set year, month and date as described above (in this order).
 5. Press button 1 once more until only the two dots (:) between the hours and minutes flashes.
 6. Control:
  Check that the time is displayed correctly on the front of the disc. (about 10 sec.)

PARK MINI is tested to function at extreme temperatures from -20 to +75 °C. It is laboratory tested and tested under natural conditions from Lapland to the Sahara.

PARK MINI functions even if it is exposed to temperatures above or below the interval stated above.

If you buy a new car or replace the windscreen, to remove the self-adhesive pads on the parking disc, heat briefly, e.g. using a hair dryer, while pulling gently on the parking disc.

If you cannot remove the disc in this way, using a sharp, flexible kitchen knife or Stanley-type utility knife with a long blade, cut through all four pads. You can then rub the pads off both the windscreen and PARK MINI.

Self-adhesive pads are available at most PARK MINI dealers. We recommend that you use the original 3M pads as these are tested as suitable for use with the product.

PARK MINI is an enclosed system. It is tested as non-responsive to external impulses. If you attempt to open the parking disc, the software is programmed to self-destruct.

When you park your car, PARK MINI sets automatically at the next quarter of an hour after your time of arrival (e.g. if you arrive at 11:37, PARK MINI sets itself at 11:45).

PARK MINI works in any type of vehicle, including hybrid and electrically-powered cars.

An approved electronic parking disc fitted to a vehicle that is registered in Denmark is legal for use in every EC Member State. Read the signs and don’t forget that local parking regulations vary.

The battery will last for approximately years. When there is about one week’s battery power remaining, the diode flashes for 10 seconds, when PARK MINI enters or leaves parking mode.

You can buy a suitable battery at any store which sells button cell batteries.

Remember to set time and date as described in the manual.

It takes PARK MINI no more than 20 seconds to display your parking time.

The windscreen was either not clean or warm enough when you attached the disc.

It is important that you heat the windscreen to AT LEAST 15°C. If not, due to condensation, the adhesive on the pads won’t adhere properly to the windscreen. Try heating the windscreen carefully (e.g. using a hair dryer).

Once they have fallen off, the self-adhesive pads cannot be used again.

You can purchase a new set of 3M self-adhesive pads from your PARK MINI dealer.

PARK MINI besitzt die Zulassung vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter Verweis auf Verordnung Nr. 219 zur Ausgestaltung von elektronischen Parkscheiben LA22/7332.5/7/2007968.

PARK MINI hält selbst extremen Temperaturen von -20 °C bis +75 °C stand, haben Tests ergeben. Diese Tests sind sowohl im Labor als auch unter natürlichen Bedingungen von Lappland bis zur Sahara durchgeführt worden.

Wenn Sie sich ein neues Auto anschaffen oder die Frontscheibe wechseln müssen, können Sie die Parkscheibe wieder abnehmen, indem Sie die Stelle, an der die Klebepads auf der Scheibe haften, z. B. mit einem Haartrockner erhitzen und dabei stetig und vorsichtig an der Parkscheibe ziehen.

Lässt sich die Parkscheibe auf diese Weise nicht lösen, können Sie ein scharfes, biegsames Küchenmesser oder ein Hobbymesser mit langer Klinge nehmen und die zwei Klebepads durchschneiden. Anschließend können Sie die Klebepadreste von sowohl Frontscheibe als auch PARK MINI von Hand abreiben.

Ersatzklebepads erhalten Sie bei den meisten PARK MINI Händlern. Wir empfehlen die Verwendung der Original-Klebepads von 3M, da diese mit dem Produkt zusammen getestet worden sind.

PARK MINI ist ein geschlossenes System und auf Unmanipulierbarkeit getestet worden. Außerdem wird beim Versuch, die Parkscheibe zu öffnen, die Technik automatisch zerstört.

Beim Parken des Fahrzeugs stellt sich die PARK MINI automatisch auf die nächste halbe Stunde nach der Ankunftszeit ein (z. B. bei Ankunft um 11:37 Uhr stellt sich die PARK MINI auf 12:00 Uhr ein).

PARK MINI eignet sich für Fahrzeuge aller Art, einschließlich Hybrid- und Elektroautos.

Eine zugelassene elektronische Parkscheibe, die in einem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen angebracht ist, darf dem Gesetz nach in der gesamten EU verwendet werden. Beachten Sie jedoch entsprechende Schilder, und dass die Regeln von Ort zu Ort unterschiedlich sein können.

Die Batterie hält mindestens 3 Jahre. Ungefähr eine Woche vor dem voraussichtlichen Ende der Ladekapazität, blinkt die Diode immer 10 Sekunden lang, wenn die PARK MINI in den Parkmodus geht oder ihn verlässt.

Die Batterie ist in Geschäften erhältlich, die Knopfzellen im Sortiment haben.

Bitte vergessen Sie nicht, die Zeit und das Datum wie bereits beschrieben neu einzustellen.

PARK MINI braucht max. 20 Sekunden zum Einstellen der Parkzeit.

Die Frontscheibe war möglicherweise nicht warm genug. Sie muss auf MINDESTENS 15 °C erwärmt werden, ansonsten kann der Klebstoff an den Klebepads nicht richtig binden, weil sich beim Anbringen Kondenswasser bildet. Sie können versuchen, die Frontscheibe vorsichtig mit einem Haartrockner aufzuwärmen. Einmal abgefallene Klebepads können nicht wieder verwendet werden – bitte besorgen Sie sich bei einem PARK MINI Händler einen neuen Satz Klebepads.

ParkOne Solar

ParkOne Solar er godkendt af Trafikstyrelsen og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS46 på forsiden.

Vend P-skiven med bagsiden opad.

 

 1. Aktivér/tænd for ParkOne Solar ved at dreje den runde bagklap (på bagsiden af produktet) ca. 1 cm med uret, så de to små prikker står ud for hinanden i bunden.
  Skærmen bag på ParkOne Solar vil herefter tænde, og tallet 10:00 begynder at blinke.

 2. Hold den nederste del af den runde bagklap inde i 5-10 sek. Tryk herefter på den øverste del af den runde bagklap for at indstille klokken. Først indstilles minutter. Tryk herefter én gang på den nederste del af bagklappen for at gå videre til timer. Når symbolet ON:SU blinker efter at have indstillet timer, skal du trykke én gang på den nederste del af den runde bagklap for at vælge ON:SU – så skiftes der automatisk mellem sommer- og vintertid. Herefter indstilles dato og år efter samme fremgangsmåde som for minutter og timer.

 3. Når P-skiven er korrekt indstillet, vises klokken på skærmen og bogstavet (P) oppe i højre hjørne.

ParkOne Solar er testet til at klare de mest ekstreme temperaturer fra -20 til +75 grader. P-skiven er testet både i laboratorium og under naturlige forhold, sommer og vinter.

Ved afmontering af ParkOne Solar skal du bruge et kreditkort til at skære gennem alle fire klæbepuder. Hvis ParkOne Solar forsøges afmonteret ved at hive den af bilens forrude, eller der kun skæres gennem to ud af fire klæbepuder og P-skiven derefter forsøges vredet af, vil glasfronten/solcellen knække.

Husk, at det kun er tilladt at have én P-skive i bilen, og at det altid er førerens ansvar, at uret er indstillet korrekt.

Klæbepuderne kan købes hos de fleste ParkOne Solar forhandlere. Vi anbefaler altid, at man bruger de originale 3M klæbepuder, da disse er testet med produktet.

ParkOne Solar er et lukket system og testet til at være upåvirkelig. Desuden ødelægges teknikken automatisk, hvis man forsøger at åbne parkeringsskiven.

Når du parkerer din bil, stiller ParkOne Solar sig på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (f.eks. ved ankomst 11:37 vil ParkOne Solar stille sig på 11:45).

Ved skader, tyveri, hærværk og lignende kommer det an på, hvilken forsikring du har. Du kan kontakte dit forsikringsselskab.

ParkOne Solar virker i alle typer biler, inklusive hybrid- og elbiler.

En godkendt elektronisk parkeringsskive monteret i en dansk indregistreret bil kan lovligt anvendes i hele EU. Vær dog opmærksom på skiltning og på, at lokale bestemmelser kan variere meget fra sted til sted.

ParkOne Solar holder strøm i hele produktets levetid.

At pilen på forsiden flimrer, har ingen betydning for funktionen. ParkOne Solar virker, som den skal. Pilen flimrer kun, når ParkOne Solar står i kraftigt direkte sollys, og flimmeret er afhængigt af, hvilken vinkel sollyset kommer fra.

Hvis du holder en hånd hen over ParkOne Solar og danner skygge, holder flimmeret op.

Alle LCD-skærme flimrer mere eller mindre ved stærkt sollys. Det er helt normalt for en elektronisk parkeringsskive.

ParkOne Solar bruger maks. 45 sekunder på at stille parkeringstiden, men det kan føles længere, hvis man står og venter på det.

Ruden har muligvis ikke været ren eller varm nok. Rengør altid ruden grundigt inden montering. Det er vigtigt, at ruden varmes op til MINDST 15 grader, da limen på klæbepuderne ellers på grund af kondens ikke kan binde ordentligt ved monteringen. Prøv eventuelt at varme ruden forsigtigt op med en hårtørrer.

Klæbepuderne kan ikke genbruges, hvis først ParkOne Solar er faldet ned, køb i givet fald et nyt klæbepudesæt hos en ParkOne Solar forhandler.

ParkOne Solar is approved by the Danish Transport and Construction Authority and carries the Authority’s approval number FS46 on the front.

Turn the parking disc over with the reverse facing upwards.

 1. Activate the setting mode by pressing button 1 and holding it down until ‘hours’ starts to flash (approx. 10-15 seconds).
 2. Press the lower part of the back cover for 5-10 seconds. Then press the upper part of the back cover to set the time. Set minutes first. Then press once on the lower part of the back cover to set hours. When the symbol ON:SU flashes after setting hours, press once on the lower part of the back cover to select ON:SU – the disc will automatically select summer/winter time. Set the date and year using the same procedure as for minutes and hours.
 3. When the disc is correctly set, the time will show on the display with the letter (P) in the top right corner.

 

ParkOne Solar has been tested to function at extreme temperatures from -20 to +75°C. The parking disc has been laboratory tested and tested under natural conditions, summer and winter.

Exposure to prolonged, extreme cold (below -20) may reduce the stated ten-year battery life, depending on how long the disc is exposed to the cold.

When detaching ParkOne Solar, use a credit card to slice through all four adhesive pads. If you attempt to remove ParkOne Solar by pulling it off the windscreen, or only slice through two of the four adhesive pads and then try to twist the disc off, the glass front/solar cell can crack.

Don’t forget that you are permitted to have only one parking disc in the vehicle and that the driver is always responsible for setting the timer correctly.

Self-adhesive pads are available at most ParkOne Solar dealers. We recommend that you use the original 3M adhesive pads, as they are tested as suitable for use with the product.

ParkOne Solar is an enclosed system. It is tested as non-responsive to external impulses. If you attempt to open the parking disc, the system is programmed to self-destruct.

When you park your car, ParkOne Solar sets automatically at the next quarter of an hour after your time of arrival (e.g. if you arrive at 11:37, ParkOne Solar sets itself at 11:45).

In the event of damage, theft, vandalism, etc., your parking disc may be covered under the terms of your vehicle insurance. Ask your insurance company.

ParkOne Solar works in any type of vehicle, including hybrid and electrically-powered cars.

An approved electronic parking disc fitted to a vehicle that is registered in Denmark is legal for use in every EU Member State. Read the signs and do not forget that local parking regulations vary.

A flickering arrow on the front of the disc does not impact on the functioning of the disc. Your ParkOne Solar is in good working order. The arrow flickers only when ParkOne Solar has been exposed to strong sunlight. The flickering depends on the angle of direction of the sunlight.

Hold your hand in front of ParkOne Solar to shade it from the sun and the flickering stops.

All LCD displays flicker to some extent in strong sunlight. In fact, this is quite normal for an electronic parking disc.

ParkOne Solar takes max. 45 seconds setting your parking time – although it can seem longer if you consciously wait for it set.

The windscreen was either not clean or warm enough when you attached the disc. Always clean the windscreen thoroughly before installation. It is important that you heat the windscreen to AT LEAST 15°C. If not, the adhesive on the pads will not adhere properly to the windscreen due to condensation. Try heating the windscreen carefully (e.g. using a hair dryer).

Once the self-adhesive pads have fallen off, they cannot be used again. A new set of self-adhesive pads can be purchased from your ParkOne Solar dealer.

ParkOne Exclusive

ParkOne exclusive er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS17 på forsiden.

Sæt én eller flere negle ind i sprækken øverst og træk bagskallen af.

 1. ParkOne exclusive installAktiver indstillingstilstand ved at trykke med en spids genstand eller en negl på knap 1 og holde den inde, indtil ”timer” begynder at blinke.
 2. Når ”timer” blinker, tryk da gentagne gange på knap 2 (+) indtil timer er korrekt indstillet.
 3. Tryk én gang på knap 1 , og ”minutter” blinker. Indstil minutter med knap 2 (+).
 4. Indstil år, måned og dag som ovenfor (i nævnte rækkefølge).
 5. Til sidst trykkes på knap 1 igen, så det kun er (:) mellem timer og minutter, der blinker.
 6. Monter bagstykket igen og sørg for, at begge magneter klikker i hak.
 7. Kontrol: 
  Tjek at tiden vises korrekt på P-skivens forside. (ca. 10 sek.)

ParkOne exclusive er testet til at klare de mest ekstreme temperaturer fra -20 til +75 grader.

ParkOne exclusive virker som elektronisk parkeringsskive, selvom den udsættes for temperaturer ud over de her nævnte, men det kan forringe batteriets levetid således, at den anførte levetid på 2 år kan forkortes med op til 30 %, afhængigt af, hvor lang tid batteriet udsættes for ekstreme temperaturer.

Hvis du køber en ny bil eller skal skifte forrude, kan du få klæbepuderne på parkeringsskiven til at slippe ved at opvarme området, f.eks. med en hårtørrer, mens du vedvarende og forsigtigt trækker i parkeringsskiven.

Hvis du ikke kan få skiven af med denne fremgangsmåde, kan du bruge en skarp, bøjelig køkkenkniv eller en hobbykniv med langt blad og forsigtigt skære alle 4 puder igennem. Derefter kan du nulre puderne af på både vinduet og ParkOne exclusive.

Nye klæbepuder kan købes hos de fleste ParkOne exclusive-forhandlere. Vi anbefaler altid, at man bruger de originale 3M puder, da disse er testet med produktet.

Nej, ParkOne exclusive er et lukket system og testet til at være upåvirkeligt. Desuden ødelægges teknikken automatisk, hvis man forsøger at åbne parkeringsskiven.

Når du parkerer din bil, stiller ParkOne exclusive sig på det nærmeste kommende kvarter efter ankomsttidspunktet (f.eks. ved ankomst 11:37 vil ParkOne exclusive stille sig på 11:45).

Ved skader, tyveri, hærværk og lignende kommer det an på, hvilken forsikring du har. Du kan kontakte dit forsikringsselskab.

ParkOne exclusive virker i alle typer biler, inklusive hybrid- og elbiler.

En godkendt elektronisk parkeringsskive monteret i en dansk indregistreret bil kan lovligt anvendes i hele EU. Vær dog opmærksom på skiltning og på, at lokale bestemmelser kan variere meget fra sted til sted.

Batterierne holder i mindst 2 år, og når der er ca. én uges strømforbrug tilbage, blinker dioden i 10 sekunder, hver gang ParkOne exclusive går ind i eller ud af p-tilstand. Batterierne kan købes i en butik, der sælger knapbatterier.

Når batterierne skal skiftes, har du ca. 5 minutter til at skifte dem i, uden at du mister tidsindstillingerne i elektronikken. Vær opmærksom på, at p-skivens LCD-skærme slukker for at spare strøm, så undgå at forlade bilen, da p-skiven ikke viser tiden.

Hvis du ikke når at skifte batterierne i tide, skal du blot indkode tiden og datoen igen som beskrevet i manualen.

ParkOne exclusive bruger maks. 20 sekunder på at stille parkeringstiden.

Ruden har muligvis ikke været varm nok. Det er vigtigt, at ruden varmes op til MINDST 15 grader, da limen på klæbepuderne ellers, på grund af kondensering, ikke kan binde ordentlig ved monteringen. Prøv eventuelt at varme ruden forsigtigt op med en hårtørrer.

Klæbepuderne kan ikke genbruges, hvis de først er faldet ned – køb i givet fald et nyt klæbepudesæt hos en ParkOne exclusive forhandler.

 1. ParkOne exclusive installAktiver indstillingstilstand ved at trykke med en spids genstand eller en negl på knap 1 og holde den inde, indtil ”timer” begynder at blinke.
 2. Når ”timer” blinker, tryk da gentagne gange på knap 2 (+) indtil timer er korrekt indstillet.
 3. Tryk én gang på knap 1 , og ”minutter” blinker. Indstil minutter med knap 2 (+).
 4. Indstil år, måned og dag som ovenfor (i nævnte rækkefølge).
 5. Til sidst trykkes på knap 1 igen, så det kun er (:) mellem timer og minutter, der blinker.
 6. Monter bagstykket igen og sørg for, at begge magneter klikker i hak.
 7. Kontrol: 
  Tjek at tiden vises korrekt på P-skivens forside. (ca. 10 sek.)

ParkOne exclusive is approved by the Danish transport authority in accordance with Executive Order no. 327 (2003) on parking discs, and approval code FS17 is imprinted on the front.

With the back of the parking disk facing you, slide one or two nails into the slit at the
top of the circular back cover and pull it off.

 1. To activate the setting function, press and hold down button 1 with a sharp point until ”hours” starts to flash.
 2. When ”hours” flashes, press repeatedly on button 2 (+) until the clock is set at the correct hour.
 3. Press button 1 once until ”minutes” starts to flash. Set minutes using button 2 (+).
 4. Set year, month and date as described above (in this order).
 5. Press button 1 once more until only the two dots (:) between the hours and minutes flashes.
 6. Replace the back cover.
 7. Control:
  Check that the time is displayed correctly on the front of the disc. (about 10 sec.)

ParkOne exclusive is tested to function at extreme temperatures from -20 to +75 °C.

If you buy a new car or replace the windscreen, to remove the self-adhesive pads on the parking disc, heat briefly, e.g. using a hair dryer, while pulling gently on the parking disc.

If you cannot remove the disc in this way, using a sharp, flexible kitchen knife or Stanley-type utility knife with a long blade, cut through all four pads. You can then rub the pads off both the windscreen and ParkOne exclusive.

Self-adhesive pads are available at most ParkOne exclusive dealers. We recommend that you use the original 3M pads as these are tested as suitable for use with the product.

ParkOne exclusive is an enclosed system. It is tested as non-responsive to external impulses. If you attempt to open the parking disc, the software is programmed to self-destruct.

When you park your car, ParkOne exclusive sets automatically at the next quarter of an hour after your time of arrival (e.g. if you arrive at 11:37, ParkOne exclusive sets itself at 11:45).

In the event of damage, theft, vandalism, etc., your parking disc may be covered under the terms of your vehicle insurance. Ask your insurance company.

ParkOne exclusive works in any type of vehicle, including hybrid and electrically-powered cars.

An approved electronic parking disc fitted to a vehicle that is registered in Denmark is legal for use in every EC Member State. Read the signs and don’t forget that local parking regulations vary.

The battery will last for approximately 3 years. When there is about one week’s battery power remaining, the diode flashes for 10 seconds, when ParkOne exclusive enters or leaves parking mode. You can buy a suitable battery at any store which sells button cell batteries.

When you replace the battery, you have about five minutes to replace the battery without losing the electronic settings. Note that the parking disc’s LCD display shuts down to save battery power. If the parking disc does not display the time, don’t leave your vehicle.

If you do not manage to replace the battery within five minutes, enter the time and date again as described in the product manual.

It takes ParkOne exclusive no more than 20 seconds to display your parking time.

The windscreen was either not clean or warm enough when you attached the disc. It is important that you heat the windscreen to AT LEAST 15°C. If not, due to condensation, the adhesive on the pads won’t adhere properly to the windscreen. Try heating the windscreen carefully (e.g. using a hair dryer).

Once they have fallen off, the self-adhesive pads cannot be used again. You can purchase a new set of 3M self-adhesive pads from your ParkOne exclusive dealer.

Park Lite

PARK LITE er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS11 på forsiden.

 1. Hold knap 1 inde i ca. 20 sek. med en spids genstand. Timetallet vil herefter begynde at blinke.
 2. Tryk på knap 2 til den ønskede tid.
 3. Tryk på knap 1 for at skifte til minutter.
 4. Gentag ovenstående med årstal, måned samt dag (i nævnte rækkefølge), indtil alt er indstillet.
 5. Til sidst trykkes på knap 1 igen, så det kun er (:) mellem timer og minutter, der blinker.
 6. Kontrol:
  Tjek at tiden vises korrekt på P-skivens forside. (ca. 10 sek.)

PARK LITE er testet til at klare de mest ekstreme temperaturer fra -20 til +75 grader. Den er testet både i laboratorium og under naturlige forhold fra Lapland til Sahara.

PARK LITE virker som elektronisk parkeringsskive, selv om den udsættes for temperaturer ud over de her nævnte, men det kan forringe batteriets levetid således, at den anførte levetid på 2 år kan forkortes med op til 30 %, afhængigt af, hvor lang tid batteriet udsættes for ekstreme temperaturer.

Hvis du køber en ny bil eller skal skifte forrude, kan du få klæbepuderne på parkeringsskiven til at slippe ved at opvarme området, f.eks. med en hårtørrer, mens du vedvarende og forsigtigt trækker i parkeringsskiven.

Hvis du ikke kan få skiven af med denne fremgangsmåde, kan du tage en skarp, bøjelig køkkenkniv eller en hobbykniv med langt blad og skære alle 4 puder igennem. Derefter kan du nulre puderne af på både vinduet og PARK LITE.

Klæbepuderne kan købes hos de fleste PARK LITE forhandlere. Vi anbefaler, at man altid benytter de originale 3M puder, da disse er testet med produktet.

PARK LITE er et lukket system og testet til at være upåvirkelig. Desuden ødelægges teknikken automatisk, hvis man forsøger at åbne parkeringsskiven

Når du parkerer din bil, stiller PARK LITE sig på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (f.eks. ved ankomst 11:37 vil PARK LITE stille sig på 11:45).

PARK LITE virker i alle typer biler, inklusiv hybrid- og elbiler.

En godkendt elektronisk parkeringsskive monteret i en dansk indregistreret bil kan lovligt anvendes i hele EU. Vær dog opmærksom på skiltning og på, at lokale bestemmelser kan variere meget fra sted til sted.

Batteriet holder i mindst 2 år, og når der er ca. én uges strømforbrug tilbage, blinker dioden i 10 sekunder, hver gang PARK LITE går ind i eller ud af parkeringstilstand.

Batteriet kan købes i en butik, der sælger knapbatterier.

Husk at indstille tiden og datoen igen som beskrevet tidligere.

PARK LITE bruger maks. 20 sekunder på at stille parkeringstiden.

Ruden har muligvis ikke været varm nok. Det er vigtigt, at ruden varmes op til MINDST 15 grader, da limen på klæbepuderne ellers, på grund af kondensering, ikke kan binde ordentligt ved monteringen. Prøv eventuelt at varme ruden forsigtigt op med en hårtørrer. Klæbepuderne kan ikke genbruges, hvis de først er faldet ned – køb i givet fald et nyt klæbepudesæt hos en PARK LITE forhandler.

 1. Hold knap 1 inde i ca. 20 sek. med en spids genstand. Timetallet vil herefter begynde at blinke.
 2. Tryk på knap 2 til den ønskede tid.
 3. Tryk på knap 1 for at skifte til minutter.
 4. Gentag ovenstående med årstal, måned samt dag (i nævnte rækkefølge), indtil alt er indstillet.
 5. Til sidst trykkes på knap 1 igen, så det kun er (:) mellem timer og minutter, der blinker.
 6. Kontrol:
  Tjek at tiden vises korrekt på P-skivens forside. (ca. 10 sek.)

PARK LITE is approved by the Danish transport authority in accordance with Executive Order no. 327 (2003) on parking discs, and approval code FS21 is imprinted on the front.

 1. To activate the setting function, press and hold down button 1 with a sharp point until ”hours” starts to flash.
 2. When ”hours” flashes, press repeatedly on button until the clock is set at the correct hour.
 3. Press button 1 once until ”minutes” starts to flash. Set minutes using button 2.
 4. Set year, month and date as described above (in this order).
 5. Press button 1 once more until only the two dots (:) between the hours and minutes flashes.
 6. Control:
  Check that the time is displayed correctly on the front of the disc. (about 10 sec.)

PARK LITE is tested to function at extreme temperatures from -20 to +75 °C. It is laboratory tested and tested under natural conditions from Lapland to the Sahara.

PARK LITE functions even if it is exposed to temperatures above or below the interval stated above.

If you buy a new car or replace the windscreen, to remove the self-adhesive pads on the parking disc, heat briefly, e.g. using a hair dryer, while pulling gently on the parking disc.

If you cannot remove the disc in this way, using a sharp, flexible kitchen knife or Stanley-type utility knife with a long blade, cut through all four pads. You can then rub the pads off both the windscreen and PARK LITE.

Self-adhesive pads are available at most PARK LITE dealers. We recommend that you use the original 3M pads as these are tested as suitable for use with the product.

PARK LITE is an enclosed system. It is tested as non-responsive to external impulses. If you attempt to open the parking disc, the software is programmed to self-destruct.

When you park your car, PARK LITE sets automatically at the next quarter of an hour after your time of arrival (e.g. if you arrive at 11:37, PARK LITE sets itself at 11:45).

PARK LITE works in any type of vehicle, including hybrid and electrically-powered cars.

An approved electronic parking disc fitted to a vehicle that is registered in Denmark is legal for use in every EC Member State. Read the signs and don’t forget that local parking regulations vary.

The battery will last for approximately 3 years. When there is about one week’s battery power remaining, the diode flashes for 10 seconds, when PARK LITE enters or leaves parking mode.

Remember to set time and date as described above.

It takes PARK LITE no more than 20 seconds to display your parking time.

 1. The windscreen was either not clean or warm enough when you attached the disc.

  It is important that you heat the windscreen to AT LEAST 15°C. If not, due to condensation, the adhesive on the pads won’t adhere properly to the windscreen. Try heating the windscreen carefully (e.g. using a hair dryer).

  Once they have fallen off, the self-adhesive pads cannot be used again. You can purchase a new set of self-adhesive pads from your PARK LITE dealer.

PARK LITE besitzt die Zulassung vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter Verweis auf Verordnung Nr. 219 zur Ausgestaltung von elektronischen Parkscheiben LA22/7332.5/7/2007968.

 1. PARK LITE hält selbst extremen Temperaturen von -20 °C bis +75 °C stand, haben Tests ergeben. Diese Tests sind sowohl im Labor als auch unter natürlichen Bedingungen von Lappland bis zur Sahara durchgeführt worden.

Wenn Sie sich ein neues Auto anschaffen oder die Frontscheibe wechseln müssen, können Sie die Parkscheibe wieder abnehmen, indem Sie die Stelle, an der die Klebepads auf der Scheibe haften, z. B. mit einem Haartrockner erhitzen und dabei stetig und vorsichtig an der Parkscheibe ziehen.

Lässt sich die Parkscheibe auf diese Weise nicht lösen, können Sie ein scharfes, biegsames Küchenmesser oder ein Hobbymesser mit langer Klinge nehmen und alle vier Klebepads durchschneiden. Anschließend können Sie die Klebepadreste von sowohl Frontscheibe als auch PARK LITE von Hand abreiben.

Ersatzklebepads erhalten Sie bei den meisten PARK LITE Händlern. Wir empfehlen die Verwendung der Original-Klebepads von 3M, da diese mit dem Produkt zusammen getestet worden sind.

PARK LITE ist ein geschlossenes System und auf Unmanipulierbarkeit getestet worden. Außerdem wird beim Versuch, die Parkscheibe zu öffnen, die Technik automatisch zerstört.

Beim Parken des Fahrzeugs stellt sich die PARK LITE automatisch auf die nächste halbe Stunde nach der Ankunftszeit ein (z. B. bei Ankunft um 11:37 Uhr stellt sich die PARK LITE auf 12:00 Uhr ein).

PARK LITE eignet sich für Fahrzeuge aller Art, einschließlich Hybrid- und Elektroautos.

Eine zugelassene elektronische Parkscheibe, die in einem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen angebracht ist, darf dem Gesetz nach in der gesamten EU verwendet werden. Beachten Sie jedoch entsprechende Schilder, und dass die Regeln von Ort zu Ort unterschiedlich sein können.

Die Batterie hält mindestens 3 Jahre. Ungefähr eine Woche vor dem voraussichtlichen Ende der Ladekapazität, blinkt die Diode immer 10 Sekunden lang, wenn die PARK LITE in den Parkmodus geht oder ihn verlässt. Die Batterie ist in Geschäften erhältlich, die Knopfzellen im Sortiment haben.

Bitte vergessen Sie nicht, die Zeit und das Datum wie bereits beschrieben neu einzustellen.

PARK LITE braucht max. 20 Sekunden zum Einstellen der Parkzeit.

Die Frontscheibe war möglicherweise nicht warm genug. Sie muss auf MINDESTENS 15 °C erwärmt werden, ansonsten kann der Klebstoff an den Klebepads nicht richtig binden, weil sich beim Anbringen Kondenswasser bildet. Sie können versuchen, die Frontscheibe vorsichtig mit einem Haartrockner aufzuwärmen. Einmal abgefallene Klebepads können nicht wieder verwendet werden – bitte besorgen Sie sich bei einem PARK LITE Händler einen neuen Satz Klebepads.

Park Life

Park Life er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 150 af 24/02/2016 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS29 på forsiden.

Vend P-skiven med bagsiden opad.

 1. Aktivér indstillingstilstand ved at trykke på knap 1 og holde den inde, indtil “timer” begynder at blinke (ca. 10 – 15 sek.).
 1. Når “timer” blinker, skal der trykkes gentagne gange på knap 2, indtil timetallet er korrekt indstillet.
 2. Tryk én gang på knap 1, og “minutter” blinker. Indstil minutter med knap 2.
 3. Indstil år, måned og dag som ovenfor (i nævnte rækkefølge).
 4. Til sidst trykkes på knap 1 igen, så det kun er (:) mellem timer og minutter, der blinker.
 5. Kontrol:
  Tjek, at tiden vises korrekt på P-skivens forside (ca. 10 sek.).

Park Life er testet til at klare de mest ekstreme temperaturer fra -20 til +75 grader. P-skiven er testet både i laboratorium og under naturlige forhold, sommer og vinter.

Ved længerevarende ekstrem kulde (under -20) kan den anførte batterilevetid på ti år forkortes, afhængigt af hvor lang tid påvirkningen varer.

Hvis du køber en ny bil eller skal skifte forrude, kan du få klæbepuderne på parkeringsskiven til at slippe ved at opvarme området, f.eks. med en hårtørrer, mens du vedvarende og forsigtigt trækker i parkeringsskiven.

Hvis du ikke kan få skiven af med denne fremgangsmåde, kan du tage en skarp, bøjelig køkkenkniv eller en hobbykniv med langt blad og skære et par af puderne igennem, hvorefter skiven roteres af langs med ruden. Herefter kan du nulre puderne af på både vinduet og Park Life.

Klæbepuderne kan købes hos de fleste Park Life-forhandlere. Vi anbefaler altid, at man bruger de originale 3M-puder, da disse er testet med produktet.

Park Life er et lukket system og testet til at være upåvirkelig. Desuden ødelægges teknikken automatisk, hvis man forsøger at åbne parkeringsskiven.

Når du parkerer din bil, stiller Park Life sig på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (f.eks. ved ankomst 11:37 vil Park Life stille sig på 11:45).

Ved skader, tyveri, hærværk og lignende kommer det an på, hvilken forsikring du har. Du kan kontakte dit forsikringsselskab.

Park Life virker i alle typer biler, inklusive hybrid- og elbiler.

En godkendt elektronisk parkeringsskive monteret i en dansk indregistreret bil kan lovligt anvendes i hele EU. Vær dog opmærksom på skiltning og på, at lokale bestemmelser kan variere meget fra sted til sted.

Batteriet er en særlig holdbar litiumcelle, som holder i op til ti år.

At pilen på forsiden flimrer, har ingen betydning for funktionen. Park Life virker, som den skal. Pilen flimrer kun, når Park Life står i kraftigt direkte sollys, og flimmeret er afhængigt af, hvilken vinkel sollyset kommer fra.

Hvis du holder en hånd hen over Park Life og danner skygge, holder flimmeret op.

Alle LCD-skærme flimrer mere eller mindre ved stærkt sollys. Det er helt normalt for en elektronisk parkeringsskive.

Park Life bruger maks. 20 sekunder på at stille parkeringstiden, men det kan føles længere, hvis man står og venter på det.

Ruden har muligvis ikke været ren eller varm nok. Rengør altid ruden grundigt inden montering. Det er vigtigt, at ruden varmes op til MINDST 15 grader, da limen på klæbepuderne ellers på grund af kondens ikke kan binde ordentligt ved monteringen. Prøv eventuelt at varme ruden forsigtigt op med en hårtørrer.

Klæbepuderne kan ikke genbruges, hvis først Park Life er faldet ned – køb i givet fald et nyt klæbepudesæt hos en Park Life-forhandler.

Park Life is certified by the Danish Transport and Construction Authority in accordance with Executive Order no. 150 of 24 February 2016 on parking discs, and certification code FS29 is imprinted on the front.

Turn the parking disc over with the reverse facing upwards.

 1. Activate the setting mode by pressing button 1 and holding it down until ‘hours’ starts to flash (approx. 10-15 seconds).
 2. When ‘hours’ flashes, press button 2 repeatedly until the clock is set to the correct hour.
 3. Press button 1 once until ‘minutes’ starts to flash. Set the minutes using button 2.
 4. Set year, month and date as described above (in the order indicated).
 5. Finally, press button 1 again until only (:) between hours and minutes is flashing.
 6. Check:
  Check that the time on the front of the parking disc is correct (approx. 10 seconds).

Park Life has been tested to function at extreme temperatures from -20 to +75°C. The parking disc has been laboratory tested and tested under natural conditions, summer and winter.

Exposure to prolonged, extreme cold (below -20) may reduce the stated ten-year battery life, depending on how long the disc is exposed to the cold.

If you buy a new car or replace the windscreen, you are able to remove the self-adhesive pads on the parking disc. To remove them, heat briefly, e.g. using a hair dryer, while pulling gently on the parking disc.

If you cannot remove the disc in this way, use a sharp, flexible kitchen knife or Stanley-type utility knife with a long blade and cut through a couple of the pads. The disc can then be rotated off along the pane. You will then be able to rub the pads off both the windscreen and Park Life.

Self-adhesive pads are available from most Park Life dealers. We recommend that you use the original 3M pads as these are tested as suitable for use with the product.

Park Life is a closed system. It has been tested as non-responsive to external impulses. If you attempt to open the parking disc, the system is programmed to self-destruct.

When you park your car, Park Life automatically sets the clock to the next quarter of an hour after your time of arrival (e.g. if you arrive at 11:37, Park Life sets itself to 11:45).

In the event of damage, theft, vandalism, etc., your parking disc may be covered under the terms of your vehicle insurance. Ask your insurance company.

Park Life works in any type of vehicle, including hybrid and electrically-powered cars.

An approved electronic parking disc fitted to a vehicle that is registered in Denmark is legal for use in every EU Member State. Read the signs and do not forget that local parking regulations vary.

The battery is an especially durable lithium cell which lasts for at least ten years.

A flickering arrow on the front of the disc does not impact on the functioning of the disc. Your Park Life is working correctly. The arrow flickers only when Park Life has been exposed to strong sunlight. The flickering depends on the angle of the sunlight.

Hold your hand in front of Park Life to shade it from the sun and the flickering stops.

All LCD displays flicker to some extent in strong sunlight. In fact, this is quite normal for an electronic parking disc.

Park Life spends no more than 20 seconds setting your parking time – although 20 seconds may seem like a long time when you are waiting for the disc to set.

The windscreen was either not clean or warm enough when you attached the disc. Always clean the windscreen thoroughly before installation. It is important that you heat the windscreen to AT LEAST 15°C. If not, the adhesive on the pads will not adhere properly to the windscreen due to condensation. Try heating the windscreen carefully (e.g. using a hair dryer).

Once the self-adhesive pads have fallen off, they cannot be used again. A new set of self-adhesive pads can be purchased from your Park Life dealer.

ParkOne

ParkOne er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 om parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer FS05 på forsiden.

 1. ParkOne installHold knap 1 inde i ca. 20 sek. Timetallet vil herefter begynde at blinke.
 2. Tryk på knap 2 til den ønskede tid.
 3. Tryk på knap 1 for at skifte til minutter.
 4. Gentag ovenstående med årstal, måned samt dag, (i nævnte rækkefølge) indtil alt er indstillet.
 5. Til sidst trykkes på knap 1 igen, så det kun er (:) mellem timer og minutter, der blinker.
 6. Kontrol:
  Tjek at tiden vises korrekt på P-skivens forside. (ca. 10 sek.)

ParkOne er testet til at klare de mest ekstreme temperaturer fra -20 til +75 grader. Den er testet både i laboratorium og under naturlige forhold fra Lapland til Sahara.

ParkOne virker som elektronisk parkeringsskive, selv om den udsættes for temperaturer ud over de her nævnte, men det kan forringe batteriets levetid således, at den anførte levetid på 2 år kan forkortes med op til 30 %, afhængigt af, hvor lang tid batteriet udsættes for ekstreme temperaturer.

Hvis du køber en ny bil eller skal skifte forrude, kan du få klæbepuderne på parkeringsskiven til at slippe ved at opvarme området, f.eks. med en hårtørrer, mens du vedvarende og forsigtigt trækker i parkeringsskiven.

Hvis du ikke kan få skiven af med denne fremgangsmåde, kan du tage en skarp, bøjelig køkkenkniv eller en hobbykniv med langt blad og skære alle 4 puder igennem. Derefter kan du nulre puderne af på både vinduet og ParkOne.

Klæbepuderne kan købes hos de fleste ParkOne-forhandlere. Vi anbefaler altid, at man bruger de originale 3M puder, da disse er testet med produktet.

ParkOne er et lukket system og testet til at være upåvirkelig. Desuden ødelægges teknikken automatisk, hvis man forsøger at åbne parkeringsskiven.

Når du parkerer din bil, stiller ParkOne sig på det nærmeste kvarter efter ankomsttidspunktet (f.eks. ved ankomst 11:37 vil ParkOne stille sig på 11:45).

Ved skader, tyveri, hærværk og lignende kommer det an på, hvilken forsikring du har. Du kan kontakte dit forsikringsselskab.

ParkOne virker i alle typer biler, inklusive hybrid- og elbiler.

En godkendt elektronisk parkeringsskive monteret i en dansk indregistreret bil kan lovligt anvendes i hele EU. Vær dog opmærksom på skiltning og på, at lokale bestemmelser kan variere meget fra sted til sted.

Batteriet holder i mindst 2 år, og når der er ca. én uges strømforbrug tilbage, blinker dioden i 10 sekunder, hver gang ParkOne går ind i eller ud af parkeringstilstand.

Batteriet kan købes i en butik, der sælger knapbatterier.

Når batteriet skiftes, har du ca. 5 minutter til at skifte det i, uden at du mister tidsindstillingerne i elektronikken. Vær opmærksom på, at p-skivens LCD-skærme slukker for at spare strøm, så undgå at forlade bilen, da p-skiven ikke viser tiden.

Hvis du ikke når at skifte batteriet i tide, skal du blot indkode tiden og datoen igen som beskrevet tidligere.

At pilen på forsiden flimrer, har ingen betydning for funktionen af ParkOne. ParkOne virker, som den skal.

Pilen flimrer kun, når ParkOne står i direkte sollys, og flimmeret er afhængigt af, hvilken vinkel sollyset kommer fra.

Hvis du holder en hånd hen over ParkOne og danner skygge, holder flimmeret op.

Alle LCD-skærme flimrer mere eller mindre ved stærkt sollys. Det er helt normalt for en elektronisk parkeringsskive.

Du var måske lidt for hurtig, da du trak dækfolien til batteriet ud. Prøv at tage batteriholderen ud og tørre batteriet af med en blød, ren klud. Genindsæt herefter holderen. Dette skulle gerne løse problemet.

ParkOne bruger maks. 20 sekunder på at stille parkeringstiden.

Ruden har muligvis ikke været varm nok. Det er vigtigt, at ruden varmes op til MINDST 15 grader, da limen på klæbepuderne ellers, på grund af kondensering, ikke kan binde ordentligt ved monteringen. Prøv eventuelt at varme ruden forsigtigt op med en hårtørrer.

Klæbepuderne kan ikke genbruges, hvis de først er faldet ned – køb i givet fald et nyt klæbepudesæt hos en ParkOne forhandler.

 1. Hold knap 1 inde i ca. 20 sek. Timetallet vil herefter begynde at blinke.
 2. Tryk på knap 2 til den ønskede tid.
 3. Tryk på knap 1 for at skifte til minutter.
 4. Gentag ovenstående med årstal, måned samt dag, (i nævnte rækkefølge) indtil alt er indstillet.
 5. Til sidst trykkes på knap 1 igen, så det kun er (:) mellem timer og minutter, der blinker.
 6. Kontrol:
  Tjek at tiden vises korrekt på P-skivens forside. (ca. 10 sek.)

ParkOne is approved by the Danish transport authority in accordance with Executive Order no. 327 (2003) on parking discs, and approval code FS05 is imprinted on the front.

 1. To activate the setting function, press and hold down button 1 until ”hours” starts to flash.
 2. When ”hours” flashes, press repeatedly on button until the clock is set at the correct hour.
 3. Press button 1 once until ”minutes” starts to flash. Set minutes using button 2.
 4. Set year, month and date as described above (in this order).
 5. Press button 1 once more until only the two dots (:) between the hours and minutes flashes.
 6. Control:
  Check that the time is displayed correctly on the front of the disc. (about 10 sec.)

ParkOne is tested to function at extreme temperatures from -20 to +75 °C. It is laboratory tested and tested under natural conditions from Lapland to the Sahara.

ParkOne functions even if it is exposed to temperatures above or below the interval stated above.

If you buy a new car or replace the windscreen, to remove the self-adhesive pads on the parking disc, heat briefly, e.g. using a hair dryer, while pulling gently on the parking disc.

If you cannot remove the disc in this way, using a sharp, flexible kitchen knife or Stanley-type utility knife with a long blade, cut through all four pads. You can then rub the pads off both the windscreen and ParkOne.

Self-adhesive pads are available at most ParkOne dealers. We recommend that you use the original 3M pads as these are tested as suitable for use with the product.

ParkOne is an enclosed system. It is tested as non-responsive to external impulses.

If you attempt to open the parking disc, the software is programmed to self-destruct.

When you park your car, ParkOne sets automatically at the next quarter of an hour after your time of arrival (e.g. if you arrive at 11:37, ParkOne sets itself at 11:45).

In the event of damage, theft, vandalism, etc., your parking disc may be covered under the terms of your vehicle insurance. Ask your insurance company.

ParkOne works in any type of vehicle, including hybrid and electrically-powered cars.

An approved electronic parking disc fitted to a vehicle that is registered in Denmark is legal for use in every EC Member State. Read the signs and don’t forget that local parking regulations vary.

The battery will last for approximately 3 years. When there is about one week’s battery power remaining, the diode flashes for 10 seconds, when ParkOne enters or leaves parking mode.

You can buy a suitable battery at any store which sells button cell batteries.

When you replace the battery, you have about five minutes to replace the battery without losing the electronic settings. Note that the parking disc’s LCD display shuts down to save battery power. If the parking disc does not display the time, don’t leave your vehicle.

If you do not manage to replace the battery within five minutes, enter the time and date again (see above).

A flickering arrow on the front of the disc is of no importance to the function of ParkOne. Your ParkOne is in good working order.

The arrow flickers only when ParkOne has been exposed to strong sunlight. The flickering depends on the angle of direction of the sunlight.

Hold your hand in front of ParkOne to shade it from the sun and the flickering stops.

All LCD displays flicker to some extent in strong sunlight. In fact, it’s quite normal for an electronic parking disc.

You may not have removed all of the foil cover on the battery. Remove the battery from the battery box. Wipe the battery with a clean, soft cloth. Reinsert the battery box. This should resolve the problem.

It takes ParkOne no more than 20 seconds to display your parking time.

The windscreen was either not clean or warm enough when you attached the disc.

It is important that you heat the windscreen to AT LEAST 15°C. If not, due to condensation, the adhesive on the pads won’t adhere properly to the windscreen. Try heating the windscreen carefully (e.g. using a hair dryer).

Once they have fallen off, the self-adhesive pads cannot be used again. You can purchase a new set of 3M self-adhesive pads from your ParkOne dealer.

Park Micro

PARK MICRO besitzt die Zulassung vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter Verweis auf Verordnung Nr. 219 zur Ausgestaltung von elektronischen Parkscheiben LA22/7332.5/7/2007968.

Parkmicro hält selbst extremen Temperaturen von -20 °C bis +75 °C stand, haben Tests ergeben. Diese Tests sind sowohl im Labor als auch unter natürlichen Bedingungen von Lappland bis zur Sahara durchgeführt worden.

Wenn Sie sich ein neues Auto anschaffen oder die Frontscheibe wechseln müssen, können Sie die Parkscheibe wieder abnehmen, indem Sie die Stelle, an der die Klebepads auf der Scheibe haften, z. B. mit einem Haartrockner erhitzen und dabei stetig und vorsichtig an der Parksceibe ziehen.

Lässt sich die Parkscheibe auf diese Weise nicht lösen, können Sie ein scharfes, biegsames Küchenmesser/eine Kreditkarte oder ein Hobbymesser mit langer Klinge nehmen und die zwei Klebepads durchschneiden. Anschließend können Sie die Klebenpadreste von sowohl Frontscheibe als auch PARK MICRO von Hand abreiben.

Ersatzklebepads erhalten Sie bei den Händlern wo Sie die Parkmicro gekauft haben. Wir empfehlen die Verwendung der Original-Klebepads von 3M, da diese mit dem Produkt zusammen getestet worden sind.

PARK MICRO ist ein geschlossenes System und auf Unmanipulierbarkeit getestet worden. Außerdem wird beim Versuch, die Parkscheibe zu öffnen, die Technik automatisch zerstört.

Beim Parken des Fahrzeugs stellt sich die PARK MICROo automatisch auf die nächste halbe Stunde nach der Ankunftszeit ein (z. B. bei Ankunft um 11:37 Uhr stellt sich die PARK MICRO auf 12:00 Uhr ein).

PARK MICRO eignet sich für Fahrzeuge aller Art, einschließlich Hybrid- und Elektroautos.

Eine zugelassene elektronische Parkscheibe, die in einem Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen angebracht ist, darf dem Gesetz nach in der gesamten EU verwendet werden. Beachten Sie jedoch entsprechende Schilder, und dass die Regeln von Ort zu Ort unterschiedlich sein können.

Die Batterie hält ca. 2 Jahre.

Wenn die Anzeige BAT erscheint, muss die Batterie innerhalb 1 Monats ausgewechselt werden.

Die Batterie ist in Geschäften erhältlich, die Knopfzellen im Sortiment haben.

Bitte vergessen Sie nicht, die Zeit und das Datum wie bereits beschrieben neu einzustellen.

PARK MICRO braucht max. 20 Sekunden zum Einstellen der Parkzeit.

Die Frontscheibe war möglicherweise nicht warm genug. Sie muss auf MINDESTENS 15 °C erwärmt werden, ansonsten kann der Klebstoff an den Klebepads nicht richtig binden, weil sich beim Anbringen Kondenswasser bildet. Sie können versuchen, die Frontscheibe vorsichtig mit einem Haartrockner aufzuwärmen. Einmal abgefallene Klebepads können nicht wieder verwendet werden – bitte besorgen Sie sich bei einem PARK MICRO Händler einen neuen Satz Klebepads. Die Frontscheibe muss 100% sauber sein bevor montieren der PARK MICRO.

Wir empfehlen die Parkmicro vorne rechts Beifahrerseite zur platzieren, so dass die Politessen diese besser sehen können.

Die PARK MICRO Anzeige blinkt , wenn sich die PARK MICRO im Einstellungsmodus befindet. Um die Parkscheibe einzustellen, gehe wie folgt vor:

1. Aktivieren der Einstellungsfunktion, indem
die Taste F ca. 3 Sekunden lang gedrückt wird,
bis die „Minuten“ beginnen zu blinken.
2. Wenn die „Minuten“ blinken, betätige die
Taste + so lange, bis der richtige Wert eingestellt
ist.
3. Durch Drücken der Taste F geht es weiter
zu Stunden, Datum, Monat und Jahr.